ادعیه و طلسمات (21)

پزشکی و طب (11)

تسخیرات (10)

جفر (2)

رمل (2)

طالع و فالنامه (7)

عرفان و شعر (1)

علوم غریبه (24)

متافیزیک (3)