نمایش 9 24 36

آصف بن برخیا

آصف بن برخیا

آصِف بن بَرخیا بن سمعیا وصی حضرت سلیمان(ع) که اسم اعظم خداوند را می‌دانست

اصف بن برخیا

نام او را ناطورا نیز ذکر کرده‌اند. مورخان، آصف را پسرخاله و یا خواهرزاده حضرت سلیمان(ع) دانسته‌اند.

آصف همچنین دوست، وزیر و کاتب سلیمان(ع) نیز بود.

آصف ابن برخیا

حضرت سلیمان(ع) در اواخر عمر خود بنابر دستور الهی آصف را وصیّ خود قرار داد و مواریث، نور و حکمت را به او واگذار کرد.

آصف نیز در هنگام وفات بنابر دستور الهی همه آنچه در دستش بود را به فرزندش «صفوراء» داد و او را وصی خود قرار داد.

البته براساس برخی نقل‌ها آصف پس از خود، حضرت زکریا را وصی خویش نمود.

اصف ابن برخیا

در مورد آصف نقل شده که از اسم اعظم خداوند اطلاع داشت و هر زمان دعایی داشت، مستجاب می‌شد.

از امام باقر(ع) نقل شده که اسم اعظم خداوند ۷۳ حرف است و آصف تنها یک حرف از آن‌را می‌دانست.

براساس برخی منابع، پس از وفات سلیمان(ع)، ابلیس حیله‌ای به‌کار گرفت

برخیا

تا بگوید سلیمان به‌وسیله سحر و جادو چنین قدرت یافته بود.

ابلیس سحر و جادو را در کتابی نوشت و در پشت آن آورد که این علومی است که آصف بن برخیا برای پادشاه سلیمان(ع) نوشته است.