آصف بن برخیا (5)

ابو علی سينا (6)

ابو معشر الفلکی (1)

احمد بن علی البونی (9)

السید الحسینی الفلکی (5)

امام محمد غزالی (1)

حسین نائینی (2)

حسین واعظ کاشفی (5)

سراج الدين سکاکی (1)

شيخ بهايی (3)

عبد الفتاح سید طوخی (3)

علامه محمود دهدار (1)

ملا مهدی دامغانی (1)

ميرداماد کبیر (1)